Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Krav Maga Global Nederland (hierna:
“KMG NL” ) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van KMG NL, of om een andere reden persoonsgegevens aan KMG NL verstrekt, geef
je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Krav Maga Global Nederland, Prinses Irenelaan 91, 1911 HV Uitgeest, 06-47031667, KvK nummer:
37156222. De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via admin@kmgnl.nl of 06-
47031667

2. Welke gegevens verwerkt KMG NL en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 KMG NL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e
instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen
van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KMG NL;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KMG NL en je te informeren over de
ontwikkelingen van KMG NL.

E-mail berichtgeving (opt-out):
KMG NL gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KMG NL. Afmelding voor deze
mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
KMG NL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot
maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KMG NL passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KMG NL gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van KMG NL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KMG NL zal je verzoek in behandeling nemen
en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KMG NL je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie admin@kmgnl.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.