Algemene voorwaarden

AANMELDEN
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier/automatisch incasso contract volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Krav Maga Global Nederland het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

 

VERLENGEN
De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 35 dagen voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het document dient voorzien te zijn van een handtekening en te worden gemaild naar admin@kmgnl.nl.

 

BETALEN
De betaling van de verschuldigde contributie voor het eerste jaar dient direct bij inschrijving per iDeal te worden voldaan. In de daaropvolgende jaren dient de betaling van de verschuldigde contributie te worden voldaan per de 15e januari van ieder jaar. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso. Het incasseren van de jaarlijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen/examens door het lid.

 

IN GEBREKE
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook zal dit per mail kenbaar gemaakt worden. Het lid krijgt dan vier weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Krav Maga Global Nederland om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de trainingen/examens worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 

AANPASSEN HOOGTE CONTRIBUTIE
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Krav Maga Global Nederland worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

 

OPZEGGEN
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door minimaal 35 dagen van te voren schriftelijk op te zeggen. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie jaarlijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van een maand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. Krav Maga Global Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Krav Maga Global Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen en omvattingen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op het lid.

 

NAAMSGEBRUIK EN LEERSTOF
Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Krav Maga Global Nederland kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.

 

OPVRAGEN
De algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Global Nederland zijn te allen tijde via het personeel van de bond op te vragen en via www.kmg-kravmaga-global.nl Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Global Nederland te accepteren.